Резултати


Во периодот на траење на овој проект (2014-2017) очекувани се следниве резултати:

1. Истражување (извештај) – подготвен еден сеопфатен документ кој ќе содржи податоци за органското производство и образованието во Македонија, како и проценка за потребите за обука.
Отвори O1-A1 Survey report FIN

2. Развиен курикулум (програма) за доживотно учење за модуларни курсеви од областа на органското производство.
Отвори O2-A1 Vet students program for practice FIN
Отвори O2-A2 Short Courses Modular Training Program FIN

3. Развиена и имплементирана програма за обучувачи и работни ментори. 2 типа на кратки обуки (образовни активности) ќе бидат имплементирани во текот на проектот:

А) Обука за обучувачи
Отвори O2-A6 ToT Training and report ENG FIN
Отвори O3-A2 Training Manual for entrepreneurs FIN
Отвори C1 REPORT GreenPOP_TOT Valladolid May 2016 FIN

Б) Обука на ментори (одбрани напредни фармери/фирми)
Отвори O2-A7 Training for workmentors MK FIN
Отвори O3-A1 Training Manual for VET Students’ practice MK FIN

4. Пилотирање на програмата. Развиениот курикулум ќе биде тестиран на двете целни групи:

– Тестирање на моделот за ученици од средните училишта преку практиканство во работна средина (на органска фарма).
Отвори O2-A3 Piloting report VET Students МК FIN

– Тестирање на кратките курсеви за постоечки и идни органски фармери преку имплементација на модули пред валидизација и акредитација на програмата.
Отвори O2-A4 Piloting report SHORT COURSES MK FIN

5. Дисеминација на резултатите. Активности кои водат до презентирање на ГринПОП моделот до потенцијалните корисници во Македонија, но и да се поттикне интересот и кај други ЕУ/Еразмус земји.
Отвори E1-B1 REPORT GreenPOP_Mid-Term Seminar February 2016 FIN

6. Состаноци на партнерите. Предвидени се 7 состаноци во целиот период на траење на проектот.