Партнери


Партнерите во овој проект се избрани за:

а) да обезбедат различно искуство и локации, каде што различните пристапи ќе бидат истражувани и тестирани, имајки ги во предвид различните културолошки и методолошки пристапи;

б) да дадат еден фонд на неопходни компетенции и искуство од областа на развој на курикулуми, развој на органското земјоделсто, експертиза од областа на образованието, научното и маркетиншко знаење, како и експертиза во делот на претприемништвото и развој на земјоделските стопанства (фарми).

1. Лидер на проектот

image007Фондација Агро-Центар за Едукација (АЦЕ) – Македонија

Одговорно лице: Г-дин Љупчо Тошев – Извршен директор

www.face.org.mk

2. Партнер на проектот

image009International Foundation for Sustainable Agriculture Training (IFSAT) – Холандија

Одговорно лице: Г-дин Bas Timmers – Директор

www.ifsat.eu

3. Партнер на проектот

image013Akureyri Comprehensive College/ Verkmenntaskólinn á Akureyri (VMA) – Исланд

Одговорно лице: Г-дин Jóhannes Árnason – Меѓународен координатор

www.vma.is

4. Партнер на проектот

image011Nevares Institute of Agrarian Enterpreuners/ Instituto Nevares de Empresarios Agrarios

(INEA) – Шпанија

Одговорно лице: Г-дин Félix Revilla – Професор и директор на INEA

www.inea.org

5. Партнер на проектот

image015Балкан Бисерт – Скопје

Одговорно лице: Г-ѓа Валентина Колар Јовановска – Менаџер

www.balkanbiocert.mk

6. Партнер на проектот

image017Државно училиште за средно образование “Браќа Миладиновци” – Скопје

Одговорно лице: Г-ѓа Јана Станоевска Jana Stanoeska – Заменик директор

www.sugsbrakjamiladinovci.page.tl

7. Партнер на проектот

image019Средно општинско училиште “Кочо Рацин” Свети Николе

Одговорно лице: Г-дин Игорче Николов – Професор – координатор